is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLUJebl

3.26 NALEEZINGEN op db

•„ myn Heer goeden dag", volgt en ook, zaaklyk, in diervoege, by onze meeste Schryvers gevonden wordt fj), is (blykens de aanhaaling,alhier, bladz. 146 (h), voorkoomende) getrokken uit het Vertoog der Huisvrouwe enVtunden van Mr.Cornelis de Witt, en fteunde meest op dat geene , 't welk des Ruwaards Knegt hadt konnen afluisteren. (O In de zaak, kwam dit ook met de bekentenisfe van den Ruwaard zeiven over een , maar verfchilde in woorden, welken, zo om haar gewigt Dp zig zeiven, als om dat de Bloedvrienden zig, by den Hove, tot des Ruwaards beter kennisfe gedroegen en , eindelyk, Dm dat zy , nimmer; dat ik weete; gedrukt zyn, ik niet ondienftig agte, hier te doen volgen. Na de aantuiginge van riCH.Ei.AAR voor onwaaragtig te hebben verklaard, zeide de Ruwaard, dat de Chirurjyn hem verhaald hadt, „ te dugten, dat „ de groote authoriteyt, aen den Here „ Prince van Orangie jegenwoordich over„ gegeven , de lngefetenen meer foude >, onderdrucken. Dat hoochstgemelde „ Heere Prince met eenich machtich Po„ tentaat foude trachten Alliancie te ma„ ken en dat, daer door, de Ingefete„ nen defer Landen in een eeuwige of „ langduyrige flavernie fouden geraken. „ Dat hy oordeelde, middelen in de hand

„ te

(s) Holl. Mcrc. 1672, 11. 135.

(f; Blykcns de Copie Verklaaring van H. Smit 11, Eneji m den Ruwaard, in dato 28 July en 10 Aug. 1S72. MS.