is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. 445

„ lioenen." (k) Doch het blykt my niet duidlyk genoeg, hoe zy dit verftonden , en of zy het opbrengen varidie één percent flegts bepaalden tot zulken, die minder dan twee duizend guldens bezaten ? Dat zy zig, een' tyd lang, tegen het heffen van twee ten honderd verklaard hebben, is duidlyk ge. noeg op te maaken uit een, niet lang daar na gedaan, verzoek van de Ridderfchap en overige Hollandfche Leden, „ dat Amfter,, dam wilde confenteeren in de heffing van „ den 5oen penning en in 't oog houden 3 „ niet alleen, hoe veel het Land ten ag. ,, teren was,maar, byzonderlyk, "('t zyn „ merkwaardige woorden)" dat een Vry. ,, willige Gift niet, zonder dangereufe gevolgen meer dan eens kon gedaan worden " (i) Bl 189. r. 5. „ Zyne Hoogheid — deed! verklaaren, dat hy nimmer gewoon was, de benaaming van Onderdaanen te gebruiker van zyne Medeburgers en Landgenooten.' Den titel van Burger tegen den anderen in de wandeling te gebruiken , was, voor heen, zekerlyk ongewoon. Dan dat, dier onverminderd , van oudsher, zelfs VorRer het Burgerfckap zig tot geene fchande agte^ teden, heb ik, elders, onlangs, met eer woord, doen zien: (k) waar bymen meei zou kunnen voegen.

Bl. 240. r. 11. v. o. „ De Wapenfchor fmg was nu algemeen geworden.'" My is ont fchooten, vroeger aan te teekenen, dat, met den Winter des jaars 1747, het eenige

moei

CO Aanteekcn. MS, ter Vergader, vin Holl., aa Aug. l8oï. (A; Histor. Avondftonden, He Doek, W. 49 en 50.

XX. Deel. »

\