is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweetal van kerkelyke leerredenen gedaan, de eene ter inwijinge van de nieuw gebouwde kerk te Berlikum, en de andere ter inwijinge van het nieuwe orgel in gemelde kerk opgerigt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§9 AANHANGZEL BETREFFENDE

Mifïchien zal men het ook als een oud overblyfzei der ftads geregtigheden van ons Berlikum kunnen, aanmerken, dat men ten huidigen oage hier geiy^ de Stadsbooden in de Meden zyn, eenen 'Dorpsdienaar heeft; gelyk Hy genoemd woidr., die by zekere gelegenheden en publike doips zaa-r ken, by voorbeeld, by de jaarlykze fiemmingeder Volmagten ten Landsdage dienft doet, en dan eene bus, voorzien met het dorps of oude ftadswapen, op 'de borft draagt.

Strekt het tot. iuifter en welvaart verder der plaats zen, dat dezelve veele braave en aanzienlyke inwooners in zig vervatten, ook hier op heeft dit Berlikum, in vporige tyden, met grpot regt mogen roemen; onder welke zekerlyk in de eerfte plaatze moeten gefteld worden de Hemmema's. ' Een geflacht, het welk, volgens het zeggen yan eenen van onze Vriefche Gefchiedfchryvers ^ door rykdom en vroomigheid van waapenen in adeldom is opgeklommen, veele treffelyke en geleerde Mannen heeft uitgeleverd, en oudtyds veel nut en Iuifter aan deeze plaatze heeft toegebragt (/),

' Hem-

neker, welke laatfte aan eerfrgernelde lledekens, (gelyk wy_ zoo even gezien hebben) haar opkomt! verfchuldigd is, nor| lange daarna eene onderlinge viiu'ndfchap en gerneenfehap' h'éeft plaatze gehad.

(t) Peeze baovengemelde en volgende aantekeningen, nopens het Gedacht der Hemmema's, zyn nry pp eene zeer vriendelyke wyze medegedeeld door den Hoog Welgeb. Heer Jr. E. M. RuRiyjANjA, Qld Raadsheer in den Hove van Vriesland, wiens ongeroeene kundigheden en onderzoekende yver Iri dè Vriefche oudheden en gebeurteniflen by elk liefhebber jïee^ej wetenfehappen niet regt hooggefchat worden.