Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. ï E R I O T. 29

hebbe, in het wel fchikken en plaatfen zyner Figuuren; dat hy zyne Groepen natuurlyk wist te verdeelen, zyne Standen en Gedaanten volgens den eisch der zaaken, en naar ieders byzondere hartstogt, kenbaar te {tellen , en uit te drukken; dat hy eenen levendigen geest bezat, om dit alles zonder eenig bedwang of gemaaktheid te kunnen voortbrengen, waar door hy aan de eenvoudige Natuur, zelfs in de laagfte Voorwerpen, eenen edelen zwier en bevalligheid byzette, was dit niet in alle zyne andere Werken overvloedig te vinden; deeze Tekening alleen zou ter overtuiging van dit alles kunnen [trekken; en geen wonder, zy is ook eene der voortreffelykften van de Tekeningen in kleuren die van OJtade bekend zyn; altoos in hooge waarde gehouden zynde, by den overleden Heer jonas wits en, roemwaardiger gedagtenis, als de beste uit zyne Kunstverzameling, 't Is ook aanmerkelyk , dat östade deeze Ordonnantie zo wel gefchilderd als getekend hebbe; een blyk dat hy voor dezelve eene byzondere zucht moet gehad hebben, en word ook deeze Schildery"voor eene zyner beste Stukken gehouden, zynde dezelve eertyds geweest in het getal der voortreffelyklte Stukken der alömbekende en keurige Verzameling van den Wel Ed. HeerG ove r d van sl ingeland, Ontfanger Generaal van Holland en Westfriesland, enz. eertyds een voornaam Mecenas der Schilderkunst (*), en is thans berustende in het. uitmuntend Kabinet van zyneDoorl. Hoogheidwillem den vyfden, Erffladhouder, enz. die, behalven de liefde en agting omtrent de fraaije Kunften en Weetenfchappen in 't gemeen,ook voornamelyk .der Schilder- en Tekenkunfte eene byzondere gunst toedraagt, dezelvevoorftaat en aanmoedigt.

(*) Zie de gedrukte Catalogus der Verkooping van deeze Verzameling, aangefiagen den 18 Mey 1768.

„ No. 32. Une Maifon de Patfan avec beaucoup de figures, par Adrieii de Ostade."

ELFDE BERIGT.

Naardien wy vertrouwen , veelen onzer Leezeren geenen ondienst gedaan te hebben met de Berigten,aangaande de Prentkunst van den Heere ploos van a m s t e l , van tyd tot tyd den Liefhebberen Itnedete deelen ; zo zullen wy hier wederom laaten volgen de Befchryving der iSde Prent, in den Jaare 1770 door 2yn Ed, uitgegeeven; en gevolgd naar een Tekening van hen-

Sluiten