is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschied- en oudheidkundige verhandeling over den oorsprong [...] der zon- en feestdagen, die in de Grieksche, Latynsche en Luthersche kerken in Duitschland, en in de Nederlanden gevierd zyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11Ö GESCH.BN 0UDH. KUNDIGE VERHANDELING

Gemeente is, word deze geheele dag gevierd, en in andere om burgerlyke Plechtigheden, alleen des Voormiddags, zeifs te Amfeldam in onze beide Kerken, of pok wel alleen des Namiddags, vooral in die Gemeentens die maar eenen Leeraar hebben, of naar de Keuze van den Predicanr, of naar eene, by die Gemeente ingevoerde Gewoonte. Wanneer deze dag op eenen Zondag invalt, gelyk in het Jaar 178Ö het iaatfte gebeurde, dan word de geheele dag, naar alle Gedachten ook by de klynfte Gemeentens, plechtig gevierd. By onze Euangellsch Lutherj'che Gemeentens in Duitschland, word de geheele Nieuwjaarsdag, op welken dag der weeke dit ook zy, met Godsdienftige Redevoeringen doorgebragt, en daar zo wel als hier, des Voormiddags tot Euangelium Luc. II. vs. 11. voorgeleezen en verklaard.

VYFDE HOOFDSTUK.

Over den Zondag tusfchen het Nieuwe Jaar en Epiphania.

2iomtyds komt tusfchen het Nieuwjaar, of het Feest van Jefus Befnyding en den Feestdag Epiphania genoemd, noch een Zondag, wanneer nar mentlyk Nteuzujaarsdag op Woensdag, Donderdag, Vrydag of Zaturdag invalt. Deze Zondag word in de Latynfche of Roornfche Kerk genoemd, de Zondag binnen het ütlaaf van de Befnyding, doch ik vinde. noch in het Roornfche Misboek 9

noch