is toegevoegd aan uw favorieten.

De voetstappen der leere van 'smenschen leven na den dood, in de schriften van het Oude Verbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 )

byheïd van overhellende klippen gelegen te zyn, was voor het overige volgens de- befchryving van Hieronymus , die op de plaatze zelve geweest is, eene alleraangenaamfie valley, voor Jerusaeem gelegen, aan de ooftzyde der ftad, beplant met de lummerykfte boomen, en door de Natuur voorzien van beekjes, die daar door liepen. De Afgodery voor de babolynifchegevangenfchap had daarvan een fchandelykgebruik gemaakt, en den Moloch in dit dal de kinderen door het vuur doen gaan. Maar de vroome Koning Josias vcrftoorde deezen gruweldienst en om denzelven voortaan ten eenenmaale te weeren , verontreinigde hy by zyne kerkhervorming ook dit dal volgens % Kon: 23. 10, dat is te zeggen, hy liet aldaar menfchen-beenderen werpen, gelyk uit vergelyking van vs. 14. 16. en 20 blykt. Zedert fchynen de Jooden ook na de terugkomft uit de babylonifche p-evangenfehap dit dal als eene gemeene plaatze gebruikt te hebben, 'werwaarts krengen en doode lichaamén benevens andere vuiligheid uit de Stad gebracht wierden. Derhalven het dan in het dal Hinnom nooit ontbrak aan vuur, om helaas te verbranden en aan wormen , knagende aan de doodsbeenderen. Nadien men zich nu van de oudste tyden af de ftraffen der verdoemden na den dood onder het beeld van vuurftraffen verbeeldde; zo is gemakkelyk na te gaan , hoe de Jooden eindelyk aan de helle den naam Gshit.Kom, of volgens het Griekfch des N. T/

den