Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

Art. ó*.

Na de gedaane Proefpredikatiën der genomineerde Predikanten , zullen de Vertegenwoordigers der Gemeente , de Vryheid hebben, door 't Confiftorie van den Predikftoel alle Mansleden der Gemeente op te roepen , ten einde op eenen daartoe te bepaalene dag en uure, uit de refpective genomineerden een Predikant door de Gemeente te verkiezen ; waarby men zal te werk gaan, op de volgende wyze:

De Vertegenwoordigers, gejidfifteerd door eene Commisfie uit Broederen, Ouderlingen en Diaconen , zullen ieder Lid der Gemeente, in de Kerk verfchynende , het bewys van deszelfs Lidmaatfchap afvorderen, en zulks behoorlyk vertoond hebbende , hetzelve het recht van ftemming vergunnen; — Vervolgens zal door een' ieder der op zulk eene wyze toegetreedcne Leden, op een daartoe gefchikt papier de ftemming fchriftlyk gedaan moet worden; als wanneer , vervolgens door een Lid van het Confiftorie in 't byzyn van de Vertegenwoordigers der Gemeente de ftemmen behoorlyk opgenomen, en zulks verricht en naauwkeurig nagezien zynde, door hetzelve aan de tegenwoordig zynde Leden der Gemeente zal worden bekend gemaakt, op welken Predikant van de genomineerden de meeste ftemmen gevallen zyn. —• Doch ingevalle, de ftemmen opgenomen zynde , mogt blyken dat 'er eene gelyke ftemming op twee of drie der genomineerde Predikanten, gevallen zy, zullen de ftemhebbende Mansleden het recht hebben, om op dezelve wyze, als vooren gemeld is , uit die twee of drie gelyk ftaande Predikanten één' derzelven tot hunnen Leeraar te verkiezen; in welk geval weder als vooren de ftemmen door een Lid van het Confiftorie in 't byzyn van de Vertegenwoordigers der Gemeente, naauwkeurig zullen opgenomen worden.

Art. 7.

Dewyl het door byzondere omftandigheden zou kunnen gebeuren, dat een of ander der genomineerde Predikanten, gewigtige en voldoende redenen had, om de hem opgedragene Proefpredikatiën te weigeren, zal

D door

Sluiten