Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Arianismus,

241

en Vader , by de fchepping aller dingen, heeft gediend. (58) Uitdrukkingen, welken de naderhand aangenomen leer van de gelykheid des zoons met den Vader tegenftonden maar door leeraars, die voor de kerkvergadering van Nicea leefden, genoeg gebruikt werden , zoo als Cotelerius ook op deze plaats aanmerkt.

Volgends deze geheele voorftelling, blyft de zoon altyd eene Godheid van den tweeden rang, hoewel hy van den Vader op eene onmiddellyke wyze is voordgebragt, en de eigenlyke fchepper , regeerer, en God aller dingen is. Deze ondergefchiktheid toont de fchryver ook duidelyk door de volgende vergelyking : de Diaken moet den Bisfchop by de hand zyn , gelyk Kristus den Vader ,• en in tille flikken hem onberispelyk dienen, gelyk Kristus niets van zich zelf doet, maar altyd doet Hét geen den Vader behaagt. De Diakonesfe moet als het beeld van den heiligen geest door ulieden geëerd worden ; welke niets zonder den Diaken doet of fpreekt , gelyk de heilige geest niets van zich

zelf

(58) Lib. II. C. 3. S? 44. Lib. F. C. 20. Fin

C. 12.

0.

Sluiten