is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

È£4 PREDIKING VAN ELIAS*

den, de zwakken en alle dezulken, die overlaaden zyn met Kinderen. Laaten wy dit ter har. ten neemen, een ieder naar zyn toeftand en vermogen, in den kring zyner bekenden; om de Klaagenden goedhartig te beantwoorden, en de eergierige Lyders optefpooren in hunne Schuilplaatzen ,• — op dat wy ons hierin meer bevryden van de beftraffing des Geweetens, na het be-

proeven van ons zelve. Mogten de Inwoo-

ners van dit Vaderland elkanders lasten aldus eenpaariger verligten! Dit zou in gedagtenis opklimmen tot Hem , die Ryken en Armen eikanderen doet ontmoeten i Dan zouden wy mogen hoopen, dat de Heere de rampzalige gevolgen onzer Onheilen voortaan zal afwenden, zynen Zegen vernieuwen over het Land onzer Inwooninge , en dit Jaar bekroonen met overvloed van fpyze, tot dankbaare Vrolykheid.

Dat niemand zig verontfchuldige, ter kwaader trouwe, zeggende: myne bezigheid is reeds genoegzaam; maar ik zelfben niet zeer voorfpoedig, en myn Staat is niet ruim genoeg, om deeze uitgaaven te vermeerderen. Dat niemand dit zegge, wanneer hy zig zeiven toegeeft in vee. lerlei uitgaaven van overdaad en dartele vermaaken. Hoe gemakkelyk valt daarin iets te befpaaren ; hoe wel kan dat befpaarde hefteed

wor-