Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 ■>

Dat de keuze der Stukken in geenendeele aan het oogmerk der Inrichting voldoet, daar toe behoeft men Hechts de dagelijkfche ■ afkondigingen gade te flaan, wanneer men zal ontdekken, dat zoo volflrekte order geene enkelde gefchikte Hukken deed opvoeren, men fchier niets zoude zien, als onverfchillige Tafereclen en Zeden -bedervende Kluchten, als daar zijn het Kofïj-Huys, de Stiefmoer, 't Verliefde Br eg je enz., waarin de ongeöorloofdfle en wellustigfle uitdrukkingen de zedige vrouw de ogen doet neederflaan , fchoo zulks zommigen der Befluurderen genoegelijk doet grinneken : kunnende verders de afkondiging en vertooning van den jlanftag oj> Antwerpen de onberadenheid of kwaadwilligheid der teegenwoordigo Befluurderen duijdelijk doen kennen, —

Wat Autheur zal het wagen voor den Schouwburg te werken,daar het hem door Befluurderen, als eene groote gunst werd gerekend, dat zij de ingeleverde Hukken (hoe zeer ook meestendeels onbevoegde Konst-rechters) aanneemen om te leezen , en dezelve vervolgens, als zij met hunne denkbeelden niet overëenkoomen, den Autheur koel weeder ter hand Hellen, of zoo zij dezelve al aanneemen hem, over de uitvoering of Tooneelfchikking, niet eens raadpleegen, waaruit dan dikwijls de vreemdfle vertooningen gebooren wer-. den; koomende alle deze gcbreklijkhecden niec anders voort, dan uit een eigendunkelijk gezag, het welk met onkunde gepaard gaat, en uit Ilecrschzugt, die verderffelijke pest voor alle Maatfchap* A i pij

Sluiten