is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23Ö GRAFLEGGING VAN JEZUS,

woon was; maar Markus verhaalt, dat de Stadhouder zig verwonderde , dat Jezus reeds gehor ven was. Weshalven hy liet ontbieden den Hoofdman over honderd , aan wien de uitvoering was toebetrouwd, en die de zaak naauwkeurig kon weeten, en hem vraagde, — niet of Jezus dood, maar of Hy lange geftorven was; waarfchynlyk uit beleefdheid voor Jozef, wien hy dus, op zyn woord, fcheen te gelooven; onderzoekende flegts of het fterven reeds gebeurd was voor de komst der Jooden. Deeze Hoofdman kon hem naauwkeurig verflag doen ; want Markus teekent aan, dat hyzag, dat Jezus , roepende, den Geest hadt gegeeven. Als Pilatus het dan van den Hoofdman verftaan hadt, fchonk hy Jozef het Lighaam, en beval, dat het hem gegeeven zou worden. De Raadsheer ging terftont heenen, misfehien met eenige dienstknegten en gereedfehappen; Hy kogt fyn Lynwaat, en ontmoette , toen waarfchynlyk, den Leeraar Nikodemus, aan welken hy kennis gaf van het verlof des Stadhouders; zo datze het noodige ter Begrafenis, volgens affpraak, te famen bezorgden. Deeze Nikodemus is dezelfde, die, te vooren, des nagts tot Jezus was gekoomen, zynde een Overhe der Jooden, welke met den Zaligmaaker redeneerde over de

na.