Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRAFLEGGING VAN JEZUS.' 233'

Jooden, die hun weinig tyds overliet, overmits dit graf niet verre was van den Kruisberg, 't Is dan te denken, datze Jezus, flegts tot nadere gelegenheid , nedergelegd hebben in de groote Holligheid, en niet in eene der afzonderlyke gaten; te meer, om dat wy dan beeter verftaan, op welke wyze de Vrouwen zien konden, hoe en waar het Lighaam gekgd werdt, als mede, hoe 'er, na de Opftanding, één Engel kon zitten aan het hoofd, en één aan de voeten van de plaats, daar het Lighaam van Jezus hadt gelegen. Na deeze Bezorging, lieten zy eenen grooten fteen wentelen boven op, of liever tegen de opening; want dit Graf, als bchoorende aan eenen ryken Man, fchynt boven den grond opgehaald geweest te zyn; of uitgehouwen in eenen fteilen Heuvel; zo dat de Opening, of de Witgemaakte Deure van Hout, aan de eene zyde en regtopftaande was. —— Hoe dierbaar is dit kostlyk graf naderhand voor Jozef geworden , als hy nederzat by de heilige plaats, in de gepeinzen der Hoop , dat zyn eigen Overfchot aldaar zou rusten! en wel inzonderheid, dat hy dan by den Heere zou inwoonen! — Het Werk dus volvoerd hebbende , gingen zy, ter bekvvaa-

mer tyd , naar Jerufalem. Dit begraven was

in 't openbaar gefchied, op de openftaande Hoft 5 ft>

Sluiten