is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43^ STOFFE DES OORDEELS.

doet van harten, als den Heere en niet dei: Menfchen; vettende, dat gy yan den Heere zult ontfangen de Vergelding der Erfenis; want gy dient den Heere Christus (Kol. III. 23 , 24.). Werpt met weg uwe vrymoedigheid in het belyden, welke eene groote Vergelding des Loons heeft; want gy hebt Lydzaamheid van nooden; op dat gy, den Wille Gods gedaan hebbende, de btloftenis moogt wegdraagen (Hebr. X. 35, 36.). Zaag zyt gy, als u de menfchen fmaddén en vervolgen, en, liegende, alle kwaad tegen u fprecken, om mynent wil. Verblydc u, en verheugt u; wam uw Loon is groot in de Hemelen (ftiitth. V. 11, Ia\ Onze ligte Verdrukking, die zeer haast voorby gaat , werkt ons een gantsch zeer uitneemend eeuwig gewigt der Heerlykheid (2 Kor. IV. 17.). Zalig is de man, die Verzoeking verdraagt;, want, als hy beproefd zal geweest zyn, zo zal hy de Kroone des Levens ontfangen, welke, de Heere beloofd heeft den genen, die Hem lief hebben, en zulks aldus betoonen (Jak, I. 12.). God is niet onregtvaardig, niet ongetrouw aan zyne beloften, dat Hy uw werk zou vergecten, en den arbeid der liefde, dien gy aan zynen naam hebt bewezen (llebr. VI. io.> Ziet toe voor u ztht, dat wy (ofgy) niet verliezen, 't geen wy gearbeid hebben; maar eenen vollen loon mo.

gen