Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 DAGVERHAAL eener REIZE

ken geheel aannamen. De gewoonte van in een vertrek , in tegenwoordigheid van Juffrouwen , den hoed op het hoofd te hebben, treft ook eenen vreemdeling, als zeer ongewoon zynde; maar dit gefchiedt om de gevoelens der Mahometaanen te gemoct te komen, welken het onbctaamclyk oordeelen , dat men zich met een ongedekt hoofd vertoone.

Dewyl 'er geene waarfchynelykheid was, dat 'er binnen kort eene Caravane na Basfora zou vertrekken , was de Conful verplicht eene kleine Caravane, alleen voor ons, aan te leggen. Hy maakte eerst een verdrag met een' Arabifchen Sheick, of Opperhoofd, voor een geleide van veertig mannen, om in weinige dagen te vertrekken. De Sheick moest, gelyk het gebruik is, kamcclcn bezorgen , om onszelven, onze pakkaadje, cn onzen voorraad van leevcnsmiddelen te vervoeren. Maar een Joodsch Koopman, van ons voorneemen hoorende, bood aan het geleide te verdubbelen, mits dat wy dertig kameclen, met goederen beladen, voor hem tot Graine medenamen. Na eenige overweeginge werden zyne voorflagen aangenomen, onder voorwaarde , dat hy voor elke laa-

ding

Sluiten