Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 29 Zo 't hiei aan hapert is inyn hart van vreezen vry. Ik zal 't hem zeggen.

SUZETTE.

Knot gy ditnietdoen aanmy?

B E R. N A R D.

Vergeeft, ik wou...

SUZETTE.

Gy doet my vreezen.

BERNARD.

Kan 'k u vertrouwen ?

SUZETTE.

Hoe! myn vrind, kan't mooglyk weezen, Daar myne oprechte lieide aanhoudend voor my pleit, Dat gy kunt twyfelen aan inyn ftilzwygendheid}

BERNARD.

Neen, ik mistrouw u niet. Hoor , hoe 't is bygekomen. SUZETTE.

Hebt gy een' andren naam als gy me hebt gezeid?

BERNARD.

AJa. Zes mylen is het tlorp van hier gelegen Alwaar ik t'huis hoor.

SUZETTE.

Dat'sniet verr'! zes mylen maar?

BERNARD. (

'kWas uit hei leger pas terug of 'k wierd gewaar Dat elk in 't dorp zich allerwegen Vermaakte, wyl een feestdag wierd

D 3 Ter

Sluiten