Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODLYKE VOORZIE NICr~^. 51

hy, drie en twintig Geiden Huishuur fqbuAdig, ^n wierdt aangezegt te moeten veihirzen; ter '- .'ev a. . r tyd omfing hy door eene onbekende hand, ,agt, en kort daar op agttien Guldens, w^a^door hy g^redt fp&éf. De Heere, die hem dus verre, dqor zynen fterk^a arm onderhouden heeft, biyfc fteeds.zyne to^yerziebt in zyne ligchamdyke nooden , en zyne. hope op de eeuwige uitredding zyner ziele.

Bekeering van eetf Jongeling.

Het volgend Gefchiedverhaal zal ons de tref* fendfte proef leveren van de onbegrypelyke liefde van Jefus Christus jegens Zondaren. — Een Student, .dis verhaalde ons eene onzer Correfponderende Vrienden) eener nabygelegene Univerftteit, verzogt myhem eenige gelden te willen voorfchieten , ten einde hy zich in ftaat mogte bevinden om den loop zyner Studiën nog twee jaren voord te zetten , en welke onkosten hy van het zyne niet goed kon maken. Gy hebt u zeiven vruchteloos daartoe by my aangemeldt, antwoordde ik hem, God heeft my in myne gevorderd» jaren Hechts myn befcheiden deel gelaten, maar t^waat voor ik zynen name dank betuige) geen overvloed gegeven. Daarenboven heeft God my andere aanwy* zingen om wel te doen, gedaan, zo dat ik my buili 3 ten

Sluiten