Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godlyke Voorzienigheid. fip

nog geen woord ge-uit, of de Gravinne ftrekte beide hare armen uit en riep my toe: ., ik fterve met „ blydfchap;. ja, met bl'ydfchap iterve ik»" Ik wds verHom t over hare opgeruimiheid, en verhaalde haar, wat my by gevallen was om haar in deze iaatite oo* genbhkken mede te deelen; Gy kunt 'er ftaat op maken, hernam zy, ik fterve met blydfchap. — Daar hare krachten, zichtbaar'afnamen, en men haar op. beurde met de woorden, „ Myne Genade zy u genoeg, want myne kracht wordt in zwakheid vol„ bragt: " zo antwoorde zy. Ja, Gods kracht werkt in my krachtdadig: en zo voer zy voord tot aan den Avond. —— Toen zy nog twee ftérke aanvallen hadde doorteftaan, toen de eerde kwam, riep zy, in het midden harer folteringen uit. „ Nu, komt ,, myn Heiland, komt,* haaftig! haaftig!" en naauwlyks hadt zy deze woorden uitgefproken, of zy boog haar hoofd en gaf den Geest. Dit dervend voorbeeld, maakte veel indruk onder de aanzienlykften: en de Heere heeft de eere van zyn Kind gehandhaaft.

Troost in gevaar der Kerke.

Een voornaam Kerk I eeraar,-die te midden van openlyke Vyanden, en geveinsde Vrienden van Jefus ■leven en verkeeren moest, wierdt op zekeren tyd,

dg or

Sluiten