Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus den Apostel. 77

Twedk LEERREDE N.

Het vermaanend en zegenend afscheid, dat Paulus van de Ouderlingen te Ephesen genomen heeft.

TEXT, HandI/20. vs. 22 tot 33.

En nu ziet ik gebonden zynde door den Geest, reize naa ffimsalem, niet weelende wat my daar ontmoeten zal.

Dan dat de Heilige Geest, van Stad tot Stad betuigt, zeggende, dat my banden en verdrukkingen aanstaande zyn.

Maar ik achte, op geen ding, noch koude myn leven niet dierbaar voor my zeiven, op dat ik my. nen loop, met blydschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik van den Heere Jesus ontfangen heb, om te betuigen het Euangelium der genade Gods,

En nu ziet, ik weet dat gif alle, daar ik doorgegaan ben, predikende het Koningryk Gods, myn aangezicht niet meer zien zult.

Daarom betuig ik U lieden op deezen hiddigen dag, dat ik rein ben van het bloed van (U) allen,

IVant ik heb niet agter gehouden, dat ik « niet zoude verkondigd hebben, al den raad Gods.

Zoo hebt dan acht op U zeiven, en op de geheele kudde, over welke U de Heilige Geest tot

Op-

Sluiten