Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus den Apostel. 79

der gemeente zyn, zal hy aan ampt en plicht getrouw beantwoorden , en zynen dienst, dien hy aangenomen heeft, in den Heere ver. vullen.

Laaten wy Paulus den Apostel, dien voortreffelyken Kruisgezant, uit dit oogpunt U doen beschouwen, en gy zult by zyn hartroerend vermaanend en zegenend afscheid, van de Ephesische Gemeente, hem als zulk eenen uitmuntenden herder, die getrouw geweest is, in de vervulling van deeze gewigtigeplichten, erkennen en bewonderen moeten, tot roem van Gods genade.

Hebben wy in onze voorige Leerredenen over het leven en de lotgevallen van dien voortreffelyken Naavolger van den Heere Jesus Christus, hem beschouwd, zoo als hy te Troas het Euangelium verkondigde, en God op zyn Gebed, den dooden Jongeling Eutychus opwekte, zoo als de heilige Schryver van de Handelingen der Apostelen , in dit Hoofddeel, van het 7. tot aan het 13. vs. heeft aangetekend. Hy verhaalt ons in het 13, 14. en 15. vs. des Apostels reis van daar tot Mileten, hy geeft in het 16. vs, ons de rede op, waarom Paulus niet in Ephesen kwam, waarop hy anders zulk eene naauwe betrekking had, om dat hy, voor den Pinksterdag

zoo

Het Ver. band.

Sluiten