Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paulus dem Afostei.. 341

moest Hy 'gekruiszigt worden, die aan het Krui», God, zyn Vader noemen konde, en van wien de Vader getuigd had, dat Hy zijn gelievden Zoon was. Schoon zulk eehe prediking van den gérrüisten Christus,* de ongeloovige Jooden ergerde, en de blinde

1 Grieken, eene dwaasheid was; daarin roemde

Paulus, jaa alle de Euangelisten en Apostelen^ hier over verblydcn zich alle geloovigen, hieri over verheugen zich alle hemellingen ; dat Christus Mensch werd, is eene verborgenheid der Godzaligheid die groot is, maar dat Hy gekruist is, dat Hy, de Vorst des levens, aan een Kruis gestorven is, gaat de eerbiedige bewondering der Engelen te boven. Dé Egyptenaar* hadden in hunne Zinnebeeldige Godgeleerdheid, het Kruis tot een Zinnebeeld van eeuwig leven, maar dat hun onbekend was, en Engelen en Menschen eeuwig zal doen juichen, is dit, dat de Kruisdood vari Christus voor allen, die in Hem gelooven eene oorzaake der eeuwige Zaligheid gewor. den is.

Maar boe moeten wy het zeggen vai» Paulus opvatten, daar hy van zich zeiven ge* tuigt, ik ben met Christus gekruist!

Is Paulus dan gekruist, en wel met Chrim tus? Neen Gelievde, niet in eenen eigcfttlyker. ULD.USi, q m$

Sluiten