Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wel h alle iang. moedig, heid en leere.

I

IJS het Leven van

van het regte spoor, van den waaren weg ten leven afdwaalden, het zy dan in de leer, het zy dan in den wandel, of ook in beide: altyd, en alleen wederleggen en bestraffen, is niet genoeg, noch enkel de plicht van een dienaar van Christus; hy moet hier by, van tyd tot tyd, de vriendelykste en troostrykste vermaaningen voegen, om menschen te beweegen tot het geloof, en bidden, als of God door hem bad, dat zy zich met God zouden laaten verzoenen.

i Het denkbeeld dat die beroemde Uitleggers, daartoe zoo het ons toeschynt, voornaamentlyk gebragt heeft, om het vermaanen alleen tot Godvrtichtigen te brengen, is dit, dat zy de bygevoegde wys van vermaanen,' m alle langmoedigheid, en leere, alleen tot het vermaanen brengen, en niet, gelyk wy oordeelen, tot alle de plichten die aan Timotheus, hier door den Apostel worden voorgeschreven, het wederleggen en bestraffen, moest toch zoo wel, als het vermaanen geschieden, in alle langmoedigheid en leere.

Laaten wy dit verklaaren en bewyzen; wn deeze woorden, naar de geleerde aanmer-' ""g van een kundig uitlegger * eene land-

eigene

* Gargon over deezen Text.

Sluiten