Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ In menigte achtervolgd, en nooit het lot ontzeid, „ Het geen ten deel valt aan de beste lkrvelingen!

M I R T I L L I S.

" Juich boomrijk Loenen! juich! wijl thans CONSTANTIA, „ De bloem der Maagden, uit een braaf geflacht geboren, „ Haar'lieven HASSELAER tot egaê, heeft verkooren;

„ Juich! wijl de oprechte Min zijn pooging kwam te ftaê! „ Niets moet zijn vreugde in 't lief bezit van haar bepaalen!

„ 't Geluk fnoere aan dees trouw al wat behaaglijk is,

„ En kroon door telgen de eer van dees verbindtenis, „ Op welker hoofden fteeds de zon van heil moog' praaien!

AMINTA&

"Juich Veldhoen! Loenen juich! daar HOOFT en HASSELAER

„ Haar beider Stam weêr zien veréénigd, door het minnen „ Van beider telgen, die, met welvereende zinnen,

„ Hun harten kluifterden voor 't blaakend min-altaar. „ Eene overmaat van liefde en lieflijk welbehaagen,

„ Verzei hun wooning en weere allen ramp en druk!

„ Al wat ooit zielen ftreel' fchenk hun het blij geluk! „ Hun liefde duur zo lang als 't duuren van hun dagen!"

M I R-

Sluiten