Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5 PROEVE OVER DEN MENSCH.

dat er noch deugd noch ondeugd ware! Men heeft altoos witte en zwarte verf, op hoe veel verfcheiden wyzen zy gemengt, getempert, verzacht en in een gewreven wordt. Pleeg met uw eigen hart raad t Het zal u tyd en moeite kosten, het in deezen te misleiden.

De zonde is zulk een haatlyk Gedrogt, dat men, om haar te haten , haar flegts behoeft te zien : evenwel, zo men haar dikwyls ziet, dan gewent men aan hare affchuwlykheid. Eerst fchrikken wy voor haar, dan dulden, dan beklagen , en eindlyk volgen wy haar. Doch waar is de fcheidpaal van haar gebied ? Het is hier mede geflelt als met de vraag naar htt Noorden. In Torck is het Noorden by de Tweed; in Schot' land by de Orcadifche Eilanden; in Groenland by Novafembla; of wie weet waar? Niemand, gelooft, dat hy defnootfle is; yder denkt, dat andren verder van den weg afdolen. Die Ongelukkigen, welke onder de luchtflreken der Ondeugd wonen , gevoelen, of willen derzelver ftrengheid niet gevoelen : ja, dat geen , waar door gelukkiger ftervelingen met eene doodfcha huivering bevangen worden, is voor hen iets verlustigents.

Alle menfchen hebben hunne zwakke oogenblikken, en zyn niet altoos wys. Weinigen dryven het tot uiterften. De fchurk doet wei eens iets braafs '■> de zot ontglipt fomwylen een

vcr-

Sluiten