Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c "7 >

backen ten diende van de Burgerlyke Maatfchappy , volgens hunne bekwaamheeden en verkiezingen worden aangekweekt, en in alle deeze opzichten onder verzorging van benodigde klederen , en een Gefchenk van 20 Dukaten, aan geld, het Huis der Vondelingen moeren verlaten, zoo drae zy den Ouderdom van 11 jaren bereikt zullen hebben: Ondertusfchen zullen 'de Jongelingen in het Vondelinghuis grootgebragd zynde , ter zyner tyd wel met andere Vrouwsperzonen buiteil het vondelingschap , vermogen te huwelyken ; Dog niet mee zulke Weduwe , of Jonge Dochteren na hunne verkiezing , voorheen in het zelve Huis opgevoed wezende, om de m ogélykheid die zig opdoet, wegens het plegen van de Misdaad der Bloetfchande, daar door te voorkomen. (*)

Aan belangende het derde Burger. Element, aan de Inwoonderen der Beste IVaereld tot haare ontlastiging ingewilligt, is voor geen van de minde te houden , de zogenoemde Staatsbeurs gefchikt tot aankoop van allerhande Konstwerktuigen , Boeken, en Gereedfchappen voor onvermogende Perzonen welke begerig zyn hen op de Kunften , en Wetenfchappen , of op den Landbouw vlytig toeteleggen: Die Staatsbeurs is zoo als het de Planeten aanduiden , een roemwaardig Gedenkttuk van een wyfche en oplettende Staatsbeleid om de naïver en de talenten onder het Burgerfchap in een Beste Waereld aantewakkeren. De onkosten tot het Meefterlchap van de onderfcheiden Ambachten behorende , worden al meede uit die Vaderlandfchè Goudmyn ten' behoeven van onbemiddelde Burgers betaalt, en ieder vermogend Inwoonder van Ipfalon als eeti vrywillige Gift een Stuiver per Maand daartoe fchenkende, zal volgens myne Planeetkundige Waarnemingen het jaarlyks Fonds van de befchreven Staatsbeurs door de Volkryk*

heid

(*) De reede hier van is waarfchynelyk, om dat een Jongen, en een Weitje beide van dezelf Ie Ouders in Onecht geteelc, en in e"én Vonde-linghuis gebragd, naderhand by miscasting zoude kunnen trouwen, en dus buiten hun weten Bloedfchande begaan. — Aanmerking van den Uit' gever.

Sluiten