Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 1

Ban ik vlye my noch, dat wy Patriotten zoo lang niet zullen daalen, van ons aan't kakelen van iemand, met reek den naam van mensch onwaardig, te fteoren, of daar aan 't oor te konen, doch ingeval dit niet zoo zyn m'gt, dan is V uw zaak Scbryver , u zoo dra; het doenlyk zy, van hier te pak ken, en, zoo als men zegt, met de Noor der zon te ver hui. zen! Dog hoe verbystert onze pedante fchoolvos, die ia de Letterwetenkhappen het Püdderfchap van de droevige figuur vertoond, in het maken van de voor verhaalde aanmerkingen geweest is, ja om te betoonen dat zyne gispia• gen op de Jflrdogijchs Voorzeggingen van mynen overlede-nen vrind paffen, dan het vyfde wiel aan een wagen, kan alleen daaruit opgemaakt worden, dat de onnozele hals na alle waarlchvnelykheid Mee/Ier FrancUcus, of mooglyk een ander, in plaats van D;,clor Ludeman voor de èchryver van de zoo algeemeen verhemelde Triumph-Zaal heeft gehouden : O arme Bloed! gy zult met de kunst van

waarzeggen geen grooie fchatten opleggen, en daarom wilt gy wel geraaden zyn, zoo volgd de overbekende Holland•lche fpreuk, Schoenmaker houd u by uwen leest.

Na deeze uitflappen gedaan re hebben, die volftrekt noodzakelyk waren om de caracters en de manier van denken van de onbezonnenBedillaars, dergefmaakte Triumph-Zaal van den Grooten l'laneetbefchouwer Ludeman, grondig te leeren kennen, zullen wy ons werkelyk begeeven tot ontknooping, van het drietal lloroscooptrekkingen dat n\en by den aanvang van het eerlle ftuk van dit Aflrologisch werk aantreft; Men vind aldaar pag: 4. onder anderen aangetekend, dat 'er op een avond van het jaar 17.. aan het huis van Ludeman , een vervaarelyke dikke vent kwam , gekleed in het gewaad van een Schoorfleenveger, die half dronken geleek, en die volgends zyn voorgeeven den 25 September 1718 geboren zynde, onder zyne beide Doopnaamen L odewyk Ernüstus zyn Horoscoop liet trekken: Veele doordringende verftanden hebben gemeend, dat hier meede wylen den Hattog Louis van Brunswyk Wcljfenbuttel, gewezen voogd van een Nationaal Prins welke thans met B roem

Sluiten