Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 )

rulleden: God laat dit alles toe: Dezen laat hy in ziekte en armoede vervallen: genen verheft hy uit het ilof, en zegent hen met overvloed: en Horten fommige menfchen, buiten hun eigen toedoen, in zulk een afgrond van elenden, dan moet Hy 'er zekerlyk goede, billyke en wyze redenen voor hebben; aangezien God in zich zeiven volmaakt wys, rechtvaardig, en goed is. Wat wyders de ongelyke bedeeling van tydelyke goederen aangaat, vervolgde ik, dezelve is volftrekt noodzakelyk; vermids, anderzins de een den ander niet zou ten dienfte ftaan; daar nu dikwyls de blinde den kreupelen dragen, en die weder den blinden den weg wyzen moet. Eindelyk loopt ook alles met dit leven niet af: neen, ons eigenlyke en regte leven begint eeril in de toekomende wereld, en eerder mogen wy over den ftaat der zaken niet oordeelen, zo lang wy dit geheele bellek in zynen zamenhang niet overzien konnen. Het is thans, zeide ik, genoeg voor U over dit onderwerp by dergelyke voorvallen op die wyze te denken: maar naderhand als gy, tot ryper jaren gekomen, Gods handelwyB a ze,

Sluiten