Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

LXXxr. de breedvoerige Voorflag van de Gouverboek. nante, om de Troepen van den Staat op

een meer vasten en min kostbaaren voet

1752. dan tegenwoordig, te brengen, in't Voorjaar medegedeeld (*), de bewonderende goedkeuring van 's Lands Hooge Magten weggedraagen, als zodanig ingerigt, — dat, naar voordragt van den Raadpenfionaris stein, de volvoering van dat Ontwerp, met den tyd , zou geeven een voordeel van meer dan vyftien Tonnen Gouds, en van nu at' aan eene baate van ruim acht Tonnen Gouds, terwyl de Armé van den Staat, in getal van gemeene dienstdoende Manfchappen, niet meer dan ruim zestien honderd zou verminderen. — Dat, daarenboven, by 't zelve, verfcheide nieuwe en noodzaaklyke voordeden aan de overblyvende Militie waren toegevoegd , gefchikt om de Compagnien te zuiveren van menigvuldige gebreken, thans in dezelve plaats vindende, als mede dat 'er een voegelyk middel was aangeweezen , om de Troepen voortaan, zonder uitftel, te betaalen. — Dat voor da zodanigen, die hunne Posten zouden verliezen, gezorgd was op een wyze, welke, aangemerkt de vohtrekte noodzaaklykheid eener groote Hervorminge , geene wettige reden van klaagen overliet, en alomme aan de Republiek eere zoude moeten aandoen. ■

Dat, hoe wonderfpreukig en ftrydig het

ge-

(§) Zie dit Ontwerp Nedcrl. Jaarli. 1752. bl. 263 enz.

Sluiten