Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

//. Deel, XVIJ, Hoofd/lak,

voor de algemeene opftanding en het laatfte oordeel eene byfondere gelukzaligheid zyn zal, waar van alle of zommige heiligen deelgenooten zyn zullen geduurende den tyd van duifend jaaren , ten welken einde die verftorvene heiligen, die tot de genieting van deefe gelukzaligheid beftemd zyn, van den dooden zullen worden opgewekt. De voörnaamfte plaats, waar uit dit gevoelen is ontleent, vind men Ap. 20. 6. Zalig is die en heilig, die deel heeft aan de eerfte opftanding ' over zulken heeft de tweede dood geene magt, maar zy zullen priesteren van Godt en Christus zyn en met hem regeeren duifend jaaren. Men kan deefe woorden niet verklaaien, ten zy men defelve in haar verband met het voorgaande en volgende befchouwe en dus dit geheel hoofdftuk in overweeging neemen. Wanneer men het nu met een oog van een onpartydig oordeel inziet, dan kan deefe prophetie onmogelyk in eenen letterlyken zin verftaan worden. Hier komt by dat het geheele boek der Openbaring van Johannes vol figuurlyke fpreekwyfen en zinnebeelden is. Vermits 'er nu geene byfondere reden is, waarom men de voorzegging van de duifend jaaren eigentlyk verftaan zou moeten , zo heeft men geen reden, om bet gevoelen van een duifendjaarig ryk op deefe voorzegging te bouwen. ö &

XVIII. HOOFDSTUK.

Van de Ampten des Verlosfers,

369.V. Hoe veele Ampten komen 'er omtrent Christus in aanmerking? A. Dewyl Christus eenen Gezalfden beteekent en de H. Schrift hem aan ons voprltelt ais

een

Sluiten