is toegevoegd aan uw favorieten.

Getrouw en naauwkeurig verhaal, van den oorsprong, den voortgang en de gevolgen van de ontstaane beweegingen, in de herstelde Luthersche gemeente, binnen Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 78 >

2e!ve maand voor ons neemen; Dezelven luiden woordlyk aldus: „ De Eerw. Heeren „ Fuhrmann en Waldorp rapporteerden aan de » Vergadering, dat niemand der refpeStive Le% den met eenige fchriftlyke bezwaaren omtrend „ het Kerkgebouw en de Kerkenkamers by hun „ ingekomen zynde, zy, ingevolge het befluit „ in de voorgaande Vergadering, dit den Heer

4, van der Hart gecommuniceerd, en denzel-

5, ven uit naam der Vergadering verzogt had,, den, om dezelve gebouwen ten eerften te wil„ len examineeren; 't welk door hem gedaan s, was, hebbende hy hun de overhandigde origü „ neele beftekken met het volgend Declaratoir „ weder ter hand gefteld; welk een en ander » zy ter tafel bragten; zynde het Declaratoir,

't welk door den Prefident is voorgeleezen s „ van den volgenden inhoud.

Declaratoir.

* Ingevolge het verzoek, door de Wei-Eer* „ waarde Heeren Directeuren, wegens den op,, bouw van de Kerk voor de herftelde Luther„ fche Gemeente binnen deeze Stad, gedaan aan „ den Ondergetekenden, om het aanbefteede werk „ der nieuw opgebouwde Kerk te willen opnee. „ men en daar van te geeven een Declaratoir, „ heeft de Ondergetekende zwaarigheid gemaakt , „ om daar aan te voldoen, uit hoofde van veele » ongegronde verfpreide lasteringen, geduuren„ de den tyd, dat het werk is onderhanden ge* „ weest, en waaruit veele en geftadige onaau„ genaamheden zyn mtftaan* Weshalven de

5, On*.