is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQ 1 VAN DEN NATUURLYKEN

verplicht rekenen , om hem , als otiigu Majker en Weldoener , hartelyk liev te hebben ?

De eerbied jegens God beftaet in eene levendigs erkentenis van Gods Grootheid en Majejteit , en een daaruitvloeiend ontzach. Iemand , die van Gods Hoogheid en Volmaektheid niet overtuigd is, kan ook voor hem geen ontzach en eerbied hebben; en naer maete iemands overtuiging van Gods Heerlykheid levendiger is, des te grooter zal ook zyn eerbied weezen.

Deeze eerbied voor God kan niet nalaeten , zich in woorden en daeden openbaer te maeken. Het is onmogelyk, dat iemand , wiens gemoed , met een betaemelyk ontzach, vervuld is, oneerbiedig van zynen Maeker fpreeken zoude. Of zou hy, die God , als de Opperfte Majafteit, eerbiedigt, zich niet zorgvuldig wachten van zulke daeden, welke met deeze eerbiedigheid ftrydig zyn ?

De gronden van verplichting tot deeaen eerbied zyn van zich zelve blykbaer. God bezit de hoogfte Majefteit en Heerlykheid ; hy is de gebiedende Opperheer der waereld; alle fchepfelen moeten op zynen wenk gereed ftaen ; niets is voor hem onmogelyk ; gelyk hy ons het beftaen gefchonken heeft , zo is onze voortduuring

en