Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN BYBEL. IV*. SOEK. t?

behouden , heeft God zich , by het ingeeven der woorden y gefchikt naer den verfchillenden ftyl der onderfcheidene Schryveren. Dat dit zeer moogelyk zy j

zal niemand betwisten , en dat 'er wyze redenen toe waeren t hebben wy zo even

aengetoont.

Veronderftellen wy eens a dat Gód door zeekere menfchen tot ons fprak , zodaenig dat Hy deezen menfchen niet alleen de zaeken openbaerde , welke zy tot ons fpreeken moesten , maer ook zelvs de woorden en fpreekwyzen ingav , met welke hy die zaeken wilde voorgefteld hebben , gelyk lucas ons verzeekert , dat God op eenen Pinxterdag , door de Aposi telen , in allerley taelen gefprooken hebbe ; (e) zouden zy dan alle op eenen en denzelven toon fpreeken ? of zoü men van elk zulk eene Item hooren t als hem natuurlyk eigen is 3 zodat het geluid van den eenen zwaerer en van den anderen zwakker , van den eenen helderer van

den anderen doffer weezen zoude ? .

Zeekerlyk het laefte. —— Zou God zich nü , in het fpreeken , van de natuurlyke ftem der werktuigen bedienen , door welke hy fprak ; waerom zou hy zich

(<J Aft. 2.

iv. deel, g

Sluiten