Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co6 OVgR m GE4C!II5D£N4a«N VAN HET

fchsn Koning, eene jacrlykfche fchatting

moesten opbrengen. r Deeze verneederen-

de dienstbaerheid duurde, acht jaeren lang, Dan 'de heer verloste hen ten laesten, door othhiel den eersten Riehter, die

uit Juda oorfprongelyk was. Toen de

Israëliërs, uit hunne benaeuwdheid, tot den heer riepen, verwekte hy othniel. Dees beroemde held, plaetfte zich aen het hoofd van Israels legermacht, en, door den Goddelyken byftand , verfloeg hy dea onderdrukker, zodat Israël weder ia vryheid gefteld wierdt. — Dan othniel vergenoegde zich , met deeze verlosfing, riet, hy beyverde zich ook, om den afgodsdienst uitteroeien, hoewel hy daerin niet zo wel flaegde, als hy wel gewenscht bad. De verzwaegering met de Kanaanneren , welke reeds eenen geruimen tyd had plaets gehad, was oorzaek, dat de voortgang der afgodery niet behoorlyk konde gefluit worden

othniel bleev het Richterampt bekkenen ? tot op zynen dood toe,

Sluiten