Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en nieuwe testament. V. boek. 21

en aldaer hem samuel afwachten, om van hem te verftaen , hoe de heer wilde, dat hy zich gedraegen zoude. Inmiddels naederden de Philistynen, met een zeer groot en machtig heirleger. Dit maekte do Israelleren dermaete verfchrikt, dat zommigen gingen vluchien , en anderen zich in de hooien der bergen , en in de bosfchen verftaeken. Zes daegen verliepen er, zonder dat samuel opkwam. Het wegloopen der bevreesde Israelleren nam van dag tot

dag tos. Op den zevenden dag , werdt

saul zo onverduldig, dat hy befloot niet langer naar samuel te wachten. Hy verftoutte zich, om zelvs een brandoffer te offeren, en drong zich dusdoende in het ampt der Priesteren , het welk, op ftraffe des doods, verbooden was num. xvii: 7 — Dan zo drae had saul het brandoffer niet voleindigt, of samuel was by hem gokoomen.

Als een Propheet onmiddelyk gezonden , beftrafte samuel den Koning, met eene gepaste vrymoedigheid, over zyne onverduldigheid , en ongehoorzaemheid , met bedreiging , dat de Koninglyke wacrdigheid niet tot zyn geflacht zou overgaen.

Vervolgens ging saul, met het kleine overfchot van zyn leger, beftaende flechts uit 600 mannen , naer Gibea, eene Stai

vi. deel* B 3

Sluiten