is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190 OVER DE GESCHIEDENISSEN VAN HET

zaeten. De. Propheet voegde er, ten aenzien van jerobeam zeiven, by, dat er een Koning, uit een gansch ander genacht, ontftaen, en jerobeams nazaeten , kort na zynen dood, van de heerfchappy ontzetten zoude. Eindelyk voorfpelde ahia met opzicht tot het Ryk der X Stammen* dat het, door binneniandfche beroertens en geweldige inneemingen van den Throon \ geduurig zoude gefchokt worden , tot dat de Israëliërs ten laesten , naer Asfyrien gevangelyk wierden wechgevoerd.

Alle deeze voorzeggingen zyn, op eene zeer merkwaerdige wys, vervuld. Toen de Koningin in haer Paleis wederkeerde, vondt zy haeren zoon reeds geftorven, die , met openbaer en plechtig rouw beklag van het ganfche volk, ftaetelyk begraeven werdt.

§• 59o.

In het Koningryk van juda , regeerde rehabeam, in den beginne, zeer voorSpoedig , maer in het vervolg verviel hy tot den afgodsdienst, en werdt, door middel van sisak, geweldig geftraft. Naderhand leevde hy nog eenigen tyd in vreede, en Jlerv, in den ouderdom van 58 jaeren.

In den beginne, was de Regeering van

REHA-