is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN BYBEL, 77

eANus hén gedwongen , om den Joodfchen Godsdienst te omhelzen (t).

Hoe blykbaer is derhalven deeze korte , maer veel beteékenende Godfpraek, geduurende het verloop van veele eeuwen , vervuld geworden ?

Nog duidelyker voorfpelde isaac de lotgevallen der beide Natiën , welke , uit zyne zoonen jacob en esau , zouden voortkoomen. Gen. XX VII: 28 , 20, 39 , 40. A. In den zeegen over jacobs nakoomelin-

gen ,' voorfpelde de oude isaac.

1. Dat zy , in eene zeer vruchtbaere landftreek woonen , en veelerlei tydelyke zeegeningen genieten zouden. God geeye u van den daeuw des hemels , en de vettigheeden der aerAe, eene meenigte van tarwe en moest Gen» XXVil: 28. En niets is er bekender, dan dat de Israëliërs , geduurende veale eeüwen , in Kanaan gewoond hebben, een land, zeer beroemd, van wegens de ongemeene vruchtbaerheid. .

2. Dat zy , over veele volken , heerfchen zouden. Volken zullen u dienen , Natiën zullen zich voor u nederbuigen, wees heer over uwe broederen , en uwes moeders zoonen zullen zich voor u nederbuigen Gen. XXVIf: 29. Nu weeten wy , uit de gefchiedenis, dat de

(O Iosepjius Antia, Jud. 1. XIII. c. 9. VII. DEEL.