is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de openbaering. £25

a. Uit da ondervinding. Zy openbaert zich. by alle menfchen , onder alle volken, en in alle Eeuwen, ten aenzien van alle de vermoogens.

a. In het verHand, Er heerscbe van natuu. re, by alle menfchen eene duisterheid in het verftand , en vooral eene bcklaeglyke onkunde , ten opzichte van God en Goddelyke zaeken.

Wanneer het zeedelyk bederv niet in de waereld gekoomen was, zou het verftand van den mensch niet zo doordringend geweest zyn, dat hy alles, wat hem voorkwam, duidelyk zou verftaen hebben. Zyne kennis zou by trappen zyn toegenoomen ; maer hy zou alle vraegen niet hebben weeten te beantwoorden , welke men kon voorftellen , omtrent de voorneemens, werken , weegen en oogmerken van God , in het voortbrengen en beftuuren van het gansch Geheelal. Evenwel hy zou een opgehelderd doorzicht gehad hebben in die dingen , welke eene onmiddelyke betrekking hadden op zyne gelukzaeligheid. Maer welk eene duisterheid heerscht er nu in onze begrippen, omtrent dit wichtig ftukl Hoe meenigmael bedriegen wy ons in zulke dingen , welke de naeste betrekking hebben tot ons geluk ? Hoe dikwerv dwaelen wy , in het geene ons voordeel of febaede kan senbrengen ?

viii. deel. P