is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lyl ÖVÈR DE ZEEDENLEER

zyn , en ligtelyk worden gaende gemaekt* Behoedt u hart, (zegt salomo, Spreuk. IV: 23) boven al wat te bewaeren is: want daer uit zyn de uitgangen des levens. De Heiland noemt het eigenaertig een Waeken , Mare. XIII: 37. het gene ik u zeg , dat zeg ik allen, waekt : zyt nuchter en en waekt is hot , 1 Petr. V: 8. —— Het gezettelyk bywoonen van den gemeenfehappelyken Godsdienst, en het aendachtig hooren van het Euangelie ; daer door worden de gemoederen opgewekt , en«.

met nieuwen yver, vervuld. Het lee-

zen der Heilige Schrivten , welke ons aen* moedigen , tot het geloov, ons vermaenen tot heiligheid , en waerfchouwen, tegen het

bedrog der zonden. > De befchouwing van

het uitlokkend voorbeeld der heiligen, byzonder van den Verlosfer, dien rechtvaerdi* gen by uitneemenheid , op dat hoe langs zo meer het gevoelen in ons zy, het welk ook in

christus jësus was, Phil. II: 5. «

Het gebed , om den byltand van den Heiligen Geest.

VIT F-