Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEK OPENBAERlNG. VIII. BOEK. 509

zelve, met zynen dood , zy afgefcbaft; terwyl er ondertusfchen dit zeedelyke in ligge , dat er een bepaelde tyd , tot den openbaeren eerdienst , moet worden afgezonderd (0.

In de voorige Eeuw (lelden de meesten van onfe Nederlandfche Godgeleerden , dat het bevel , omtrent den Sabbath, ten opzichte van het rusten , op den laetften dag der weeke , enkel fchaduwachtig zy, en , als een voorbeeld van de geestelyke rust , welke christus verworven heeft, onder het Nieuwe Testament, afgefchaft zy; evenwel erkennen zy , dat dit gebod, in zo verre, zeedelyk zy, als er een zeekere dag, tot den openbaeren Godsdienst , moet worden afgezonderd (m). —— In Zeeland evenwel begon men te twisten, over de verplichting, tot het vieren van den Zondag, en dit heeft aenleiding gegeeven, dat men , in de Nationaele Synode van Dordrecht , na het vertrek der buitenlandfche Godgeleerden , in de 164^ zitting, 18 Mei iöio, omtrent dit ftuk, drie Artykelen heeft vastgeftelt : (1). dat er, in liet vierde gebod van de Goddelyke Wet , iets

CO calvinus Inflit. Chrift. Rel. 1. II. c. 8. §. 34. Tlu beza in Ar.not, ad Apoc. U 10. ursinus Oper. Tom. I. Col. 715.

C»0 comarus Oper. Tart. I. p. 565. h alt 1 n s 1 u\ Theo!. ProbU Loco X. Prol/l. II. p. 499— IX. DEEL.

Sluiten