Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DïtU OPENBAEK.ING. VIII. ÏQEK. 2Ï9

dc verhitte harten , verwekken , welke de " reden , maer nog meer jesus allerheiligfte Leer , beveeleh , te bewaeken , te bedwia" gen ,' en zorgvuldigst te regeeren ? Het 33 gevaer van te verleiden, of verleid te wor" den is, by dit flag van vrolykheeden', — ■ zo groot, dat het byna, door geen zoort " van voorzichtigheid, van jeugdige, vim' rige zielen, geweerd kan worden. En welk ' verdeediger der danfen kan er voor inftaen ? " De onfchuld eener nog.zo zorgvuldig op" gevoede Perfoon ftaet , by dit vermaek , waer by de aderen verhit, en alle begeér" ten der ziele , door een zacht vuur , allengskens ontftooken worden , altoos , aen. „ den rand van een afgrond ; elk eene , fchreede kan haer daer in Horten. Op deeze plaetfen , waer men zynen opfchik , „ zyne fchoonheid, zyne bekoorlykheeden , 9, openlyk wil toonen , en altoos byna zyne „ ydelheid, en anders zo voorzichtig bedekte „ hartstochten, verraedt; op deeze plaetfen, „ waer men het, voor geöorloovd , houdt s 33 zyne eigenlievde, en die van anderen, te „ voldoen ; op deeze gevaerlyke plaetfen , ,. zeg ik , heeft gemeenlyk de zuiverftc deugd, welke zich anders , allerweegen , s, onder het naeuwst opzicht der Christelyke „ tucht en onfchuld. onbevlekt bewaerde, „ onuitwischbacre vlekken, en het tederfte

D.EEL»

Sluiten