is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der openbaering. VIII. boek. 8£

B. Hier toe behooren alle ongegronde verdenkingen , en lievdeloofe vermoedens, omtrent oafe medemenfchen , welke de Heiland en zyne Apostelen zo uitdrukkelyk veroordeelt

hebben , Luc. VI: 37. 1 Cor. IV: 6. »

Het ligtvaerdig en ongunftig oordeelen, over het karakter en de bedryven van onfe medemenfchen , gefchiedt , op verfchillende wy. fen , koomt, uit onderfcheidene beginfelen » voort , en is alleszins te wraeken (3). Tegen dit kwaed, kan de zuiverfte Godsvrucht eenen Christen niet beveiligen. De Heiland zelvs , die het volmaekte voorbeeld was van nimmer befmette heiligheid , werdt , door de Pharizeeuwen, veracht en belchuldigd, van de fnoodfte euveldaeden.

Wy zondigen, tegen onfen Naesten, met opzicht tot zyne eer , met woorden j

A. Ontkennerder wys , door hem den lov, welke hem toekoomt , ' en de aenpryzing, welke hy waerdig.is, te weigeren (r) i

B. Stelliger wys , door zyne gebreeken , zonder noodzaeke, openbaer te maeken, door hem te verachten , te belasteren , en kwaed van hem te fpreeken.

■ A. Er zyn gevallen, in welke men de ge* hreeken van zynen Naesten niet ■ verbergen

' (?) x Deel. p. 474. 479.

, (rj X Deer. p, 481-485. . ■ XI. DEEL. F