is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OPENBAERINÖ. VIIJ. BOEK", 4lp

deren , zeer veele lasten en moeilykbeeden meede ; ook ontbreekt het meenigmaelen niet aen verdrietlykheeden ; dan men herïnnere zich , dat de opvoeding van Kinderen, byzonder wanneer zy gelukkig flaegt, ontelbaere genoegens verfchaffe. Een wyfe zoon verblydt den Vader, Spreuk. X: i. Voor het overige, is er niets volmaekt, op aerde , en men zou te vergeevsch zoeken , naer een beftendig geluk , het welk niet gepaerd gaet, met verdrietlykheeden.

Men zegge niet, het Huwelyk begint doorgaens , met eene zoort van bedwelming ; de tederheid, welke men , voor zyne Vronw , gevoelt, vermindert van dag tot dag ; men wordt, aen haer gewoon , en , binnen korten, is zy ons onverfchillig; vooral, wanneer zy oud wordt, en haere aenvalligheid verloeren heeft. Geheel anders denkt een Chris¬

ten ; zyne Huwelykslievde vloeit voort, uit de zuiverfte beginfelen; het is geen groove dierlyke drivt, noch enkel uitwendige fchoonheid , welke hem aenzet, om zyne Vrouw te beminnen ; maer hy befchouwt het voorwerp zyner lievde , als een beminnelyk fchepfel , met het welk hy, uit hoofde van haere zeedenlyke fchoonheid , kan gelukkig zyn. Uit deeze befchouwing, wordt de zuiverfte hoogüchting gebooren, en een gevestigd voorneemen, om, met haer, in liev en leed 3 si. deel. Dd 3