Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Winft daar i vallem

Zal o ■Red u ure de die tv der Kind ren goec niet mo gen bels worden, nog hun Conditie verergeren.

Ouders mogen niet herhuweiykeu eer de Kinderen bewezen zyn.

C 26 )

J Vader of Moeder of andere Boedel.

£ houder; maar alle aanwas of profyt 'e zy door Koonmanfchap, beltervenisfe en fuccesfie of anders in den voorfz. tyd, Vader, Moeder of andere Bo.lhouders aanKOmende , zal by by de voornoemde Kinderen medegenoten en geprofiteerd worden.

26.

jk Desgel yks zal ook de belasting van b- Renten en andere Hypotbecatien die d, in de voorfz tyd by den langstlevena_ den Vader of Moeder of andere Boedelbouder gedaan zoude mogen worden, st alleen komen rot lasteen bezwaarnisfe van de Goederen, van den geenen die du belasting gedaan zal hebben, en der Kinderen goed daar van vry en onbezwaard blyven , en zullen de Vader of Moeder of andere Boelhouders, de CondHe der vooriz. Kinderen niet mogen bezwaren, verkorten of verkwaden.

27.

Wyders zal de langstlevende Vader of Moeder niet mogen treden in een ander Huwelyk 't zv binnen of na ele voorfz. drie maanden, ten zy dezelve alvorens hunne Kinderen in manieren als vooren ter Weeskamer gebragr en bewezen zuilen hebben, op de pcene

van

Sluiten