Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

• ia." VAN DEN STAAT DER VERNEDERING.

V. Wat is de itaat der vernedering van Christus?

A. Die, waar door hy zich van het volle en gedurig gebruik van zyne Godlyke heerlykheid heeft onthouden, en de knechts gedaante, beneyens alle zwakheden der menschlyke natuur heeft aangenomen, Phil. a. Vs. 6-8. Dewelke, hoewel hy in Godlyke gedaante was, hield hy V niet yco'r enen roof., Gode gelyk te zyn.

Maar vernederde zich zeiven, en nam de gedaante van enen knecht aan, wierd gelyk een ander mensch, en in 't gelaat, als een mensch bevonden.

Hy vernederde zich zeiven, en wierd gehoorzaam tot den dood, ja tot den dood aan 't kruis. '■ V. Welke trappen, of' liever, welke hoofd-gebeurdtenisfen worden 'er tot zynen Haat der vernedering voornaamlyk gerekend?

A. Zyne geboorte, zyn lyden, zyne kruisiiging, tyn dood, en zyne begravenis.

au. VAN CHRISTUS GEBOORTE.

V. Van wie is Christus een mensch geboren?

A. Van de Maagd Maria, door de ontvangenis van den Heiligen Geest, Jef. 7. Vs. 14. Ziet ene maagd is zwanger, en zal enen zoon baren, dien zal zy noemen, Immanuël. Matth. 1. vs, 18* Joh. 1. vs. 14. Hebr. a. vs. 14. Matth. r. vs.' 20.' Luc: ï-. vs. 35-.

V. Uit welk geflacht is Christus mensch geboten? °

A. Uit

Sluiten