Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den EERSTEN MENSCH. 355

alleen door toereekening van de gerechtigheid van Christus, den tweeden Adam, tot rechtvaardigen kunnen gefteid worden. Het werk der verlosfing, weet men, heeft zoo wel opzicht tot kinderen, als tot volwasfene. Wy belyden de zaligheid der kinderen van gelovigen, en belyden ze op het getuigenis der Heilige Schrift. Ook is de gerechtigheid van Christus van eene oneindige waardy, zy kan, indien het Gode behaagd, zich tot alle kinderen uitftrekken , en het natuurlyk gevolg van Ad.'.ms fchuld,voor alle kinderen met hunnen dood doen eindigen. De eerfte inrichting zelfs om het menschdom in Ad ïM te reekenen , had opzicht op den weg, langs welken God den mensch, gevallen zynde, zou kunnen en willen herftellen; kon nu God een zondig menschdom laaten voortplanten op grond der luisterryke betooning zyner rechtvaardigheid in den Borg, dan kan het niet vreemd voorkomen, dat alle kinderen, ook uit aanmerking daar' van gezaligd worden. Het is daar en boven zeer nadenkely k, (*) dat ten minften het derde gedeelte van het menschdom, beneden de jaaren van redensgebruik fterft. Dit nu moet ongetwyfeld in Gods hoog wys beftek, eene allergewichtigfte reden, en Hem verheerlykend oogmerk hebben. Zou dit niet wel (mag men denken) met een goedertieren , met een genadig en heilryk oogmerk gefchieden? Zouden wy wel kunnen denken , dat God die zyne langmoedigheid en goedertierenheid over de vloekwaardigfte zondaaren

in

(*) Zegt Nahuis in gemelde Leerrede.

Z 2

Sluiten