Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C? )

Gods aan uwe ziele hebt opgevolgt, om 't veege Vaderfaid te redden. Dus opklimmende tot den Hemel. gedenken we ook het geen wy aan Oranje en zyn Huis verfchuldigd zyn.

Hierom Doorluchtige Vorst! voel ik my in deeze heuchelyke, en voor Vaderland en Kerk, zoo veel Heil beloovcnde tydsomftandigheid, ook nog te meer ten fterklten opgewekt en aangclboord, om over Uwe Doorl. Perfoon, Koninglyke Gemalinne en drie Vorftelyke Telgen eenen korten, maar welmeenenden zegenwensch uit re boezemen. Heeft de Verlosfer van het lieve Vaderland, U en Uw Doorl. Huis, na eene afweezigheid van twee jauen , thans wederom veilig en in een volmaakten welftand, tot uwe gewoone Hof- en Verblyfplaats doen wcdcrkeeren, tot vreugd en blydfchap van alle welmeenendc Vaderlanders. — Myn Vorst! is thans de tyd gebooren, dat Gy wederom even gelyk te vooren met 's Lands Staaten eendragtig zult kunnen medewerken om 'ï Vaderland en ook Gods Kerk, waar van Gy, tot onze blydfchip, zulk een yverig voorftandcr zyt, Heil, Vrede, Zegen en Voorfpoed aan te brengen: dan zegene God, uit den rykdom zyner weldadigheden Uwö Doorl. Perfoon, .met zynen besten zegen van boven; Hy doe allé tnve Vaderlandlievende poogingen , welken Gy in de Vreeze zyns Naams verder zult ondernemen, wel gelukken; Hy bevvaare U als het zwart zynes oogappels, cn overdekke U door de fchaduwc van zyne Handt, en ?y en blyve bedendig U ten Raads- en Leidsman op alle Uwe weegen; Hy ftotte in eene ruime maate, over Uwen Doorl. fchedel uit, den Geest der VVysheid, des Raads, des Vcrftands, der Voorzigtigheid, der Dapperheid, der Kloekmoedigheid, der Genade en der Bekeeringe; Hy fpaareU in eenen aa ihoudendon welftand. God rekke Uwe jaaren en verlenge Uwe daa^en, vurre boven die van Uwe Doorluchtige Voorvaderen, Hy zy verder by ■ en met U op alle Uwe wegen, en aan alle plaatfen, om U te beveiligen tegens alle onheilen en gevaren, en doe U voo, taan eene onafgebroken beftendige Rust Vrede, Zegenen Voorfpoed genie* ten. Vreede zy en blyve in Uwe vestinge, wei varen in Uwe Paleizen. Godt zegene ook Uw Doorluchtig Oranjehuis , als dat van Obed Edom om der Arke wille, Hy zy het tot eene vuurige muur van rondsomme , en zyne goedertierenheid, omringe hetzelve als eene rondasfe..

Uwe.--

Sluiten