Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweten ftijl en maakte zelf een taamlijk fchoon • vaars; maar wat heeft een kuiper aan dit alles ? Elk vat, dat hij maakte, was een pasquil op de befchaafde Maatfchappij, als die de tegenltrijdige plaatfing haarer verftandigite Leden, met goede oogen, aanzag; — was een verwijt tegen hem zelve, als begraavende zijne talenten in de aarde; — en was een weezenlijk verlies voor het Vaderland , in deszelfs tegenwoordige netelige omltandigheden.

De burger Bram bezat lighaamskragten genoeg, om alle de werkzaamheden van een naarftig kuiper te verrigten; dus bij voorbeeld, brak hij, in een oogenblik, de dikfte koperen duit in vier ftukken; hing hij, met zijn tanden, een zwaare onderdeur, uit en in de hengzeis, en ligttehij, met ééne hand, een ftoel bij de mat op, om 't even of er een boer of eene jonge jufvrouw op zat, en dat zo vlug en zo gemaklijk, als of hij een duig in de hoogte (tak. Bram kon derhalven werken; maar Bram bragt er eene gewigtige reden tegen in, die ik, met zjjn eigen woorden , zal vertellen.

„ Ik ben fterk, (dus redeneerde Bram er bij „ zig zelve over,) maar ik ben ook te gelijk ver-

ftandig. — lk kan tonnen en oxhoofden maa,, ken; maar ik kan ook mijn Vaderland helpen „ behouden , dat aireede op den rand des af„ gronds wandelt, — Simfom was ook fterk, „ want hij verfcheurde een jonge leeuw] — Simfom

was ook verftandig , want hij was Richter over „ Israël J — Maar, kwam het immer in het hoofd

„ van

Sluiten