Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

dige inrichting, die niets minder is dan arm. Langzaamerhand verwierf deeze hooge fchool den hoogflen roem van godgeleerde weeten. fchappen, maatigde zich het uitfluitende rech. tersampt over de rechtzinnigheid in zaaken , die het ge'oof betreffen, aan, en zulks wierd haar toegedaan; tot dat men ook in Frankryk begon te begrypen, dat dit rechtersaoipt geenen fterveling, hy mag Paus of Doctor van de Sorbonne weezen , maar alleen Gode toekomt. RicriELiEU wierp zich op als befchermer van deeze hooge fchool , om den zegen der Priesters tegen den vloek des volks, die hem drukte, te doen opweegen. Hy droeg zorg, dat de vervallen gebouwen van den grond op nieuw wierden opgehaald, en voegde 'er de fchoone Kerk by. Vandaar de eer, die hem in dezelven beweezen is.

De boekery der Sorbonne zegt mendatoooco boekdeelen en 500 handfchriften bezit. Wy hebben dezelven niet gezien.

En daarmede eindigden wy onzen voormiddag. Het was twee uuren, en wy lieten ons, vry fterk bezweet en beftooven , naar huis brengen, om ons met fpys en drank te verkwikken, en van den verrichten arbeid des daa;rs wat uitterusten.

Men

Sluiten