Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krauw magazijn

En de jonge Juffrouw Or. wil zich in 'e "huwelijk begeeven ; 'mijne zuster zal u mogelijk meer daarvan melden. Ik moet thans bij gebrek van tijd fluiten; alleenlijk vraagt u nog, waarom de Israëlieten eenen Koning begeerden,

uwe

D. den 10 Aug..

17.. lisette.

LIX. Brief.

7*cer geachte carolina!

f Tij wilt dan liever fterven, eêr gij de g?oote Waereld leert "kennen ? Gij vreest daar te veel voor. Als gij ze nog m de ïonge jaaren leert kennen, gelijk wij , zoo betekent het niets; want dan gefchiedt net toch altoos onder een goed opzigt, 'twelk den leerling haare goede en flechte zijde aantoont, en voor haare verleidelijke bc koorin-jen waarfchouwt. Stel u dan in deeze ged°agté gerust; zoolang als uwe Moeder leeft, hebt gij daar niets voor te vreezen; vertrouw u flegts aan haar, zij zal'er u door henen leiden, zonder dat uwe zuiverheid gekwetst wordt: want zij kent de waereld. Ik meen, dat mijne zuster u gemeld heeft, dat de jonge Juffrouw Or. m den huwelijken ftaat wil treden. Dewijl zij

met?

É

I

Sluiten