Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DÜD GRIEKENLAND. 141

en uitging: de trappen droegen den naam van Cunei; dewijl elk derzelven eene foort van iluiphoek vormde, die den toegang tot dé gaanderijen der onderfcheide zitbanken uitmaakte.

De tweede Afdeeling heette de Schermen en beftondt uit twee deelen. Het eerfte, m eenbepaalder zin de Schermen genaamd,was een langwerpig vierkant: en van vooren breed, bier waren de ftandbeelden en cieraaden geplaatst. Het tweede was een wijde ruimte voor aan de Schermen, door de Grieken Proscenium geheeten: dit mag eigenlijk het Tooneel genaamd worden: want hier fpeelden de Tooneelfpeelders hunne ról.

De derde Afdeeling, onder den naam van Orchestra bekend, was tusfehen het Theater en de Schermen, en diende voor de Bootzemaakers, Dansfers en Muzykanten.

Het geheele Gebouw was van boven open, en dus vondt men zich aan de ongemakken des weers blootgefteld: doch veelal werden de Aanfchouwers door zeilen of groote ftukkett uitgefpamien doek, voor de hette der Zonne befchut. *'*. *

De drift der Atheners tot Sehouwburgvermaaklijkheden klom, in 't einde, tot zulk eene hoogte van dwaasheid , dat deeze voor een der hoofdoorzaaken van het verderf hunner Zeden gehouden wordt. Men moet erkennen, dat pèricles, geprikkeld door begeerte om 's Volks gunst te bejaagen, den eerften fteen lag aan dit bederf: want, door een zeker inkomen te bezorgen , voor elk Burger op den dag dat 'er Offeranden gedaan of Schouwfpelen vertoond wierden , wekte

1.

lOEË.

II.

Hoofdft.

Sluiten