Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 Tvfusdg Hoofdfluh ; , -,

tutiën te geeven tot het oprichten van Loges, eli om ook zoodanige Conftitutiën , als by andere Groote Loges verkreegen zyn, te ratificeeren5 mids in deezen refpeflivelyk zich gedraagende mar het bepaalde by Hoofdft. IV.

Art. 34.

De Groot-Meester heeft het recht, om, uit de- Kasfe der Groote Loge , aan arme en behoeftige Broederen , zoodanig eenen onderftand te doen , als hy oordeelt met derzelver omftandigheden te ftrooken j en moet daarvan door den Groot-Thefaurier gefpecificeerde aanteekening gehouden , en van dezelve, op de eerstvolgende Groote Loge, opening gegeeven worden aan de Meesters der drie als dan eerstftemmende Loges, 01:der geheimhouding van hunne zyde.

Art. 35.

De Groot-Meester en zyn Gedeputeerde moeten zorgen dat alle de Groot-Officieren hunne Bosten en Phgten behoorlyk waarneemen; zy kunnen aan dezelven zoodanige bevelen geeven, als zy nuttig en apodzaaklyk oordeelen; en yifie van

Kas-

Sluiten